Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ WWW.PANIBUŁA.PL

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe wtrakcie korzystania zestrony internetowej.

2. Użytkownik toosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca zusług elektronicznych dostępnych wramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady izakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, atakże informuje oużywaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne irozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U KAMKAZ z siedzibą w Łodzi ul. Zbąszyńską 2b 91-342 nip-947-199-2046 regon-368215787

 

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wcelu:w celu prawidłowego wykonywania umów sprzedaży zawartych wramach sklepu internetowego on-line, za pośrednictwem strony interetowej www.panibuła.pl

2. Oznacza to, że dane tesą potrzebne wszczególności do

 1. zarejestrowania się na stronie internetowej;
 2. zawarcia umowy;
 3. dokonania rozliczeń;
 4. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lubwykonanie usług;

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji onowościach ipromocjach, co spowoduje, że administrator będzie równieżprzetwarzać dane osobowe wcelu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lubusług, promocji czy wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane wramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań winteresie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych zbezpieczeństwem iobronnością lubprzechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane wcelach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia idochodzenia roszczeń lubochrony przed roszczeniami Użytkownika lubosoby trzeciej, jak również marketingu usług iproduktów podmiotów trzecich lubmarketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

 

III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. zarejestrowania się na stronie internetowej:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
 2. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres dostawy;
  3. numer telefonu;
  4. adres e-mail;
 3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
  1. numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
  2. numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

 

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie zprzepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej wchwili rejestracji na stronie internetowej lubw chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

 

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może wkażdej chwili zażądać od administratora informacji ozakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może wkażdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może torównież zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

3. Użytkownik może wkażdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte zestrony internetowej, wraz zewszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może wkażdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz zewszystkimi zapisanymi iprzetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może wkażdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno wzakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie wograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych wkonkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz zewszystkimi zapisanymi iprzetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy toprzez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale wokreślonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie tonie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien wtym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazaćdane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, wformie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne zuwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika opodjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych wpoprzednich punktach.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak tojest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lubustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane tezostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, wcelach dowodowych, zgodnie zprawem cywilnym lubw związku zustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje dotyczące umowy przechowuje się wcelach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, wktórym zakończono relacje handlowe zUżytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane zprzysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. ztytułu rękojmi.

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić wwyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

 

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, wzakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. wcelu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lubprzekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami wskazanymi wniniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, wcelu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna zprzepisami wynikającymi zart. 13 ust. 1 iust. 2 rozporządzenia RODO.

 

VIII. PLIKI COOKIES

1a. Jakie dane są zbierane automatycznie po wejściu na witrynęinternetową Panibuła.pl?

1a.1. Serwis Panibuła.pl (serwer).

1a.1.2. System informatyczny, z którego korzysta Administrator serwisu Panibuła.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Użytkownik korzysta łącząc się z w witrynąPanibuła.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, adresu IP dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Panibuła.pl i sąwykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji witryny Panibuła.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania z niej. Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi Użytkownika o których mowa w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności. Stanowią one materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

1a.2. Panibuła.pl cookies).

1a.2.1. SerwisPanibuła.plwykorzystuje tak zwaną technologię „cookies”, czyli technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania Użytkownika i dostosowania serwisu Panibuła.pl do potrzeb Użytkownika. Technologia „cookies” wykorzystywana jest do:a) zapamiętania zalogowania (sesja trwa 180 minut, po czym cookie jest kasowane)b) zapamiętania zawartości koszyka użytkownika (sesja trwa do momentu zamknięcia przeglądarki)c) zapamiętania preferencji Użytkownika odnośnie wyświetlania Panibuła.pl (sesja trwa do momentu zamknięcia przeglądarki)d) tworzenia statystyk, raportów oglądalności oraz raportów funkcjonowania Panibuła.pl sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane)

1a.2.2. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może On zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookiespochodzących z Panibuła.pl nie możemy zagwarantować poprawnego działania serwisu.

1a.2.3. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w serwisie Panibuła.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka. Informacjęo tym jak, to zrobić można znaleźć w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej.

1a.3. Google Analytics (cookies).

1a.3.1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Panibuła.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z serwisu. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzajątakie informacje w imieniu Google. Dane te stanowią materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

1a.3.2. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google Analytics może zablokowaćich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkęinternetową. Informacje jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania serwisu.

1a.3.3. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w serwisie Panibuła.pl je skasować, może to zrobić bez ryzyka. Informacjęo tym jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej.

1a.4. Google AdWords (cookies).

1a.4.1. Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania i oceny przez Panibuła.pl poprawności oraz skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniachplików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

1a.4.2. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google AdWords może zablokowaćich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkęinternetową. Informacje jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google AdWords nie możemy zagwarantowaćpoprawnego działania serwisu Panibuła.pl. Jeżeli Użytkownik zgadza sięna umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google AdWords, ale po zakończeniu odwiedzin w serwisie Panibuła.pl je skasować, może to zrobić bez ryzyka. Informację o tym jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej.

1a.5. Retargeting Personalizowany RTB.1a.5.1. Administrator może wykorzystywać Retargeting Personalizowany RTB. Użytkownik ma możliwość wypisania się ze stosowanego retargetingu odwiedzając witrynę internetowąhttp://www.rtbhouse.com/privacy/